UN PO’ PAR RÌD E UN PO’ PAR MAGONÀ

Ul Cabaret dall'Ubi, pensè ad alta vos dal nost Uberto Bustelli*
E leziún da lòta, a l’arma bianca…però senza ferii, ma poch ga manca
Lüü bèll cumè ‘n quadru, pitüraa sü tela cui scungiür che mia Tramp-an al sa rivela

UL TRUMP

Forsi in tanti l’ann già pensada che ‘l gh’à un puu dala pana montada
E cun la ganassa, al parla par vòtt, al ta fa vidé d?i , anca se l’è nòtt
Al predica cumè veru rè di scaltri, da rispetà la ròba d’altri
e ‘l vör strascià ul trataa ultra-uceanich, cul comèrciu e gent che narà in panich
daagh mia in man ‘na cazzöla, che, par sicür,pal poru Messico, al ga tirarà sü ‘l mür
e dèss che a Cuba è volaa via ‘l Fidel, a nass ul suspett, che al serarà sü ‘l cancèll
Al ga farés ugìn ala Cina, e l’è mia ‘n schèrz, se ga piasess na cinesa cui öcc da travèrs
Ma capitarà cumè ala Clinton, che disperada, sül fil dal traguard, al l’à fregada
Sumea che cul Putin, “bufala sana”, al giügava coi cich, in müdand da lana.
Ma pö, col créss di miliard, che fiucavan a iusa
al vanzava anca ‘l témp da cuturà ‘na quai tosa..
Sperem , se divolt ga naréss sü ‘l füm inviandu büfér, che ‘l ma lassa fö nümche tra rapin, banch colpevul e vespee,
da gratass in cò, ga nem già assee.
L’a prévist ul “visto”, specie pai imigraa,
che ultru ‘l rèst la ripara dal terúr già pruvaa
Ma girach la schena al clima e pö aqua a sedèll,
al farà dumà la mana di fabricant d’umbrèll
Insoma , al dis e ‘l disdís e ‘l sa na frega
se la Casa Bianca la diventass negra
E cui malatii, la vegnaress ammò grama
se ‘l scumbüssulass anca la leg da l’Obama
Al promett lavúr par tücc, sperànz asfaltaa d’òr,
e al blaga che ‘l ga roba ul mestee al tor.

DI VOLT, SEM DRÉ DIVENTÀ TÒLL DAL PETRÒLI ?

Lee l’è mia da cèrt un Guglielmo Tell. Tucala cunt un dit, ta rèsta in man la pèll !
La sumeava düra la nosta Evelina, ma pö l’è diventada tròpa mulisina
Cara la mè gént, senza alzà la vus, tocarà pö a nüm, dué portà la crus
La diseva: sa toca mia ul segrett bancari,
ma un mes dòpu, la parlava tütt a l’incontrari
E sü la lama dal rasuu, la sbatt la Simonetta,
par disbruià l’imigrazziùn e dagan na féta
Parché ‘l pòpul svizzar cuntrari l’a votaa,
specie pai nòst fiöö, che senza lavúr balan maa
Dunca Cunsiliér l’è ura da tirà giò ‘l vell, se vörum mia dissedass, senza savel
Vist n’idea drizza ma l’altra zòpa’ na brüta matina già in Europa!
Pulitich divass na muvüda e cun ‘na facia tòsta,
fii vedé che comandum ammò nüm chi a ca nòsta
senò quel “senatùr da Zürich”, a la prossima vutazziún
al tirarà nsema düü terz dala pupulazzion
E i parlamentari UE, se i la dismetessan da menà ‘l turún
Ma cüra ca sua, men di so Stat naréssan a lalùn
E intant che l nost mudèll sal lassum mia rüiná
Lurquaicoss da l’Elvezia duaressan cupià
Sperém in ben!
* Ricordialmo che Uberto Bustelli, a 89 anni, si è imposto nel gigante della Fis Master Cup (500 competitori in rappresentanza di 25 nazioni) con 2 medaglie d’argento, un riconoscimento che equivale a vice-campione del mondo.
Simonetta Sommaruga

Simonetta Sommaruga

CIAO CASSY …. SE TA SAVÉSAT CUMÈ TA MA MÀNCAT !

a cura di Uberto Bustelli

Ta sévat na brencada da pei, strapada via tròp prest da l’amúr da mama gata e da l’afètt di tò fredéi e surèll.
Inscí dala Val Magia seet rivada a Montedato e forsi süla culina tròpa grande ta sa sentivat un puu spaesada,
ma sübit ta truvavat da nüm tanta bona cera.
Ta sa regordat? Ta gh’evat trii mes e seet naia sü na pianta da castán, talment storta che ta reüssivat pü a vigní giò ?
Dal trambüst da dué purtat a têra, eum capii che cumeciaum a vöret ben.
Pö man man ul ben a l’ingrandiva da sprepòsit, al ma ciapava ultru misüsa, tant che nüm stess, faum passà par
“papi e mami” e pensum che questu al t’avrà fai un gran piasé.
E comè no? L’vress mia pudüü vess diferenta !
Infati, quan nüm turnaum ala sira, ti ta sevat gió n fund a spéciám, quan lauraum da föra, ti cumè “n assistent cuntrari”,
ta ma cuntrulavat, e tanti volt, sicüra dala nosta presenza, ta sa indürmentavat süi pianeròtrui.
Dèss mai pü !
Mò però ta parli al singulár e ta regordi quan tètt i matinn, ta vegnevat in stanza a dissedám cul tò mugná pian pian.
Quan a culazziún ta saltavat süi mè ginöc e ta slungavat la sciampina 15/20 volt par fat carezzá e quan ta diseva “devi
naa”, ti übidienta ta cifulavat gió dala cadrega.
Parlém pö mia dala sira, quand ta rifavat la stéssa scena, cun quell sciampín a cercá
la mè man, ul güst di carezz, fin che ta durmivat cul cò a dundún anca se d’istaa ta ma casciavat un gran calt.
No! Pudarò pü dismentegá !
E pö i sgamelaat in scima ala culina, quan purtava sü la sterpaia dal giardín e ti cumè n’umbra, ta rampegavat senza
mai mulam un atim.
Ma sü lá, par via di rocc a strapiumb e ti sü l’òrlu, mi ta vosava dré :” fa tenzion che ta bürlat giò !”
Pürtròp ta seet pü e dèss sü quell tuchett che ta sa crüsciavat gió, a slunghi la man par tucát e dit: “Ciao tesor, ta
lassi mia chi da par ti “.
Si gatina mia, t’è pròpi rubaa ul cör da tüta la familia, da manera che la nosta tusa Barbara, la faseum passá par “tua
sorella”
Ta vegn in menta ? La ta purtava sempru i bucunitt che ta piaseva.
Dèss ta spioni na scupèrta che la ta fará cuntenta.
Set quell bèll miciún negru, cunt un facín bianch, che l restava lí di ur a rimirat? Beh, quell ma l trövi süla porta
dala cüsina a sguisí denta par pudé vedet ammò. Na ròba che ma ciapa ul cör, tant che da alura, al ciamum Nero
d’Avola e l nüdrigum cui Brekkis che t’è lasssaa indré. E pensa che cara, al dopu disná, al sa piazza sül runch da facia
e ‘l guarda da cuntinuf süla tò culina, mia n’ammò persüàs da pü vedet!

Am´úr da gatt! Al ta vureva un gran ben.
Ma d’altra part, anca mi, süi scal indua ta incuntravi da sòlit, a sigüti ripetat: “ Ciao Cassi, ul tò papi
L’è sempru cun ti.”
E la cambiará mai! Vint ann che t’è me fai tanta cumpagnía, cundii da tantu afètt e ta mé regalaa ul tò ben lassaa lí cui leccat süi mè dit.
Cun tüta l’ànima ta ringrazi!
E da repetún a voli in giardín, tra i mila fiúr dala “mami”, indua, cul ciuchín al còll, ta favat sentí la tò presenza e ta ma salüdavat cul tò incunfundibil “hi!hi!”.
Adèss cun tanta amarezza, regordi cèrti mument, quan ti ta gh’evat i gutoni ai öcc e forsi ta vurevat dim che sa vedeum ammò par poch.
E sa visinavan pürtropp i ültim dì, indua ti ta stavat püu in pee e ta crudavat adritüra nal letín. Ul tò candelín l’eva dré a smorzass e mi che ma refüdava da credal, ta carezzavi cun passiún e ti ta menavat ammò la cua cumè par dim: “Al so che seet chi”. Quasi disperaa, guardavi ala lunga, ul tò facín che par pagüra da perdal, cercavi da stampamal nala memoria dal mè cör.
Rivava inscí quela brüta matina, che duveva purtat dal dutúr, ma prima da ná föra dala porta da ca, par un trist presentiment, t’ú fai guardá ammò na volta la tua cüsina, i diván dala sala indua bona part di tò giurnát, ta pisulavat via, e pö gió n fund i scal, drizzava la finestrèla dala gabieta nala giüsta direzziún, parchè ta vedessat, forsi par l’ültima volta, la tò ca, la tò culina.
Un att da matt? No, l’è dumá ul dispiasé da na persona cu la furtüna da vegh un cör e un gatt d’or cumè ti.
E capitava pütrop ul peec. Nal laburatòri dal veterinari che tentaum da salvat, mi sevi mia lì ,
tre ur d’agunía e mi sevi mia lí.
Inscí dopo vint ann dal tò ben, da fedele compagnía, mi ga sévi mia a dat l’ÜLTIMA CAREZZA, e, senza savel t’ú lassaa murí da par tí. Culpa che i lacrim amár che ma bagnan la facia pudarán mai scancelá.
E mò cul cör a tòch, ma turmenta ul dübi, che i ültim mument, prima da será i tó öcc, ta speciavat la mia carezza e dèss ma spunc un rimórs che l tröva mia pas.
Perdonum angiarín !
Speri dumá che in questu mund da bumb, da gol squarciaa e da tanti oman bestia, la tò esempi da animál-üman, al poda sulevám dala mè tristezza.
Ciao Cassy tesurín nòst
“papi” “mami” “sorella”
frill

Ultime Offerte

Torta al cioccolato

Dopo un buon pranzo è quasi d'obbligo un buon dessert, siamo sul classico,..
Vetrina del gusto / Offerte

Antipasti di salumi vari

Ecco a voi una selezione di salumi per cominciare a stuzzicare il palato,..
Vetrina del gusto / Offerte

Stinco di maiale

Un classico delle nostre zone, solitamente proposto accompagnato da patate al forno o..
Vetrina del gusto / Offerte

Coniglio al tegame

Quanto sapore in queste parti di coniglio al tegame, insaporiti dalle nostre spezie.
Vetrina del gusto / Offerte